ZAŠTITA OD POŽARA

LICENCA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

OTVORI DOKUMENT

Vatra je oduvek bila nešto od čega je čovek strepeo i čemu se istovremeno divio. Njeno stavljanje pod kontrolu i upotreba su jedno od najupečatljivijih dostignuća ljudskog rada. Otkriće vatre je temelj opstanka i napretka ljudskog rada do nivoa kakvom se divimo danas. Kako i svaka pojava i sredstvo, koje je imalo takav uticaj na prirodu i razvoj društva, imala je i svoje negativne strane, koje su vrlo često pokazivale  da sve što donosi blagodeti u svojoj osnovi nosi i razaranje, i samo je pitanje da li je onaj koji је koristi dostigao taj stepen svesti i umeća da može da je kontroliše i eksploatiše u blagorodne svrhe.

Moderno ljudsko društvo, uvidevši svu težinu posledica koje vatra i njeni razarajući oblici sa sobom nose, nastoji da što efektivnije reguliše – uredi oblast zaštite od požara, propisujući obavezu primene raznovrsnih mera pre svega usmerenih na prevenciju od požara i eksplozija. Te mere se prvenstveno sprovode u oblasti investicione izgradnje objekata, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja i one imaju za cilj sprečavanje pojava i širenja nastalih požara, čime se štite ljudski životi i materijalna baza ljudskih delatnosti. Zatim mere u oblasti organizacije protivpožarne zaštite u samim objektima preduzeća čiji je krajnji cilj da ako do požara dođe omoguće uspešnu evakuaciju ljudi, materijalnih vrednosti i brzu dojavu, lokalizaciju i gašenje nastalih požara.

Iskustvo je pokazalo da primena propisanih mera protivpožarne zaštite u objektima preduzeća, bilo privrednog ili neprivrednog karaktera, nije dovoljna i da je potrebno posvetiti pažnju tim objektima, kako bi se dobrom organizacijom samostalnih (specijalizovanih) službi za zaštitu od požara u okviru preduzeća, koje bi se oslanjale na savremena tehnička dostignuća prevencije i otklanjanja požara kao i na obrazovanje i osposobljavanje svih zaposlenih, opasnosti od istog svele na najmanju moguću meru, a intervencije profesionalnih vatrogasnih jedinica svele samo na razmenu iskustva sa službama protivpožarne zaštite preduzeća.

“Ne igraj se s’ vatrom”

Zaštitite se pomoću najnovijih sistema za dojavu i gašenje požara, i onda će vatra postati vaš prijatelj u poslu, životu, vašem putu ka uspehu.

Osnovne karakteristike koje sistem za zaštitu od požara mora zadovoljiti su:

Pouzdanost

 Efikasnost

 Zaštita ljudskih života

 Minimiziranje moguće štete

Otkrijte opasnost na vreme, pre nastanka bilo kakve štete ili gubitka života

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbeđuju brzu detekciju pretnji.

Rana detekcija za uspešno otklanjanje pretnji

Pri izbijanju požara ili pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mere za zaštitu ljudi i imovine. U ponudi imamo najmodernija rešenja zasnovana na analogno adresibilnoj tehnologiji, sa mikroprocesorski kontrolisanom protiv-požarnom centralom koja komunicira sa velikim brojem eksternih modula: adresabilnih detektora, signalnih uređaja, kontrolnih i monitorskih modula.

U zavisnosti od vrste objekta i delatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahteva, kao i posebni UV, IC, SMART4, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, i termoprekidni elementi (FIRETRACER) za opremanje najzahtevnijih prostora. Naša rešenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, poseduju touch panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mesta požara i zadovoljavaju sve potrebne norme (EN54, Vds, ATEX).

Kontrola sa jednog mesta

Sistemi za detekciju požara mogu biti automatski, manuelni ili kombinovani. Manuelni sistemi su zasnovani na ručnim javljačima koje aktiviraju korisnici objekata, dok automatskim upravlja protivpožarna centrala koja aktivira zvučni alarm i/ili vrši automatsku dojavu telefonom vatrogasnoj službi i drugim predefinisanim brojevima. Sistemi za dojavu požara i detekciju gasa imaju centralizovani monitoring, koji omogućuje praćenje i kontrolu sa centralne lokacije ili udaljenih terminala, kao i integraciju sa ostalim sigurnosnim sistemima koje klijent koristi.

Sprinkler sistemi

Sprinkler sistemi predstavljaju u potpunosti nezavistan sistem za automatsko gašenje koji se aktivira pucanjem stanklene ampule na temperaturi većoj od 68ş. Nakon pucanja staklene ampule kroz mlaznice prolazi voda. Voda se raspršuje u fine čestice koje obuhvataju celu površinu zapaljenog objekta ili predmeta i gase nastali požar. Sprinler sistemi pretežno se instaliraju unutar velikih poslovnih i garažnih objekata.

Podizanje sprinkler cevi DN250

Izgradnja proizvodnog kompleksa – pogon za proizvodnju artikala od memorijske pene „EVERREST PRODUCTION“ u Rumi.

Više o projektu možete videti ovde>>>