U okviru firme “ART GROUP ENERGY” DOO NOVI SAD osnovan je poslovni ogranak AGE CENTAR ZA KONTROLNE PREGLEDE I MERENJA. Svrha kontrolnog tela je da obavlja poslove prvih i periodičnih kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara i gašenje požara raspršenom vodom. Kontrolisanje se obavlja u skladu sa obimom dodeljenom od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), u skladu sa dobijenim Rešenjem MUP-a za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema, a sve na osnovu Zakona o zaštiti od požara (,,Sl.glasnik RS“ br.111/2009, 20/15) i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (,,Sl.glasnik RS“ br. 52/2015 i 59/2016).

Pored prethodno navedenih poslova kontolisanja poslovni ogranak AGE CENTAR ZA KONTROLNE PREGLEDE I MERENJA takođe obavlja i poslove kontrolisanja protivpanične rasvete, ručne dojave požara i elektroinstalacija.

Na sledećim linkovima možete preuzeti: